Algemene voorwaarden BLØV

Algemene Voorwaarden

Art. 1 Algemene bepalingen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Bløv, een divisie van Bee Online bv, Hertendreef 4, 2970 Schilde, BTW BE0715.984.516 Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Art. 2 Prijs

Art. 2 Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant af te dragen Belgische belastingen en exclusief import en andere taxen die aangerekend worden bij verzending naar een land buiten de EU.

Art 3 Online aankopen

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de knop “Bestelling afronden”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Art. 4 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Izindlovu.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BLØV te wijzen, bv. Aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Art. 5 Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, op voorwaarde dat de aangekochte producten in de originele verpakking en zonder beschadiging worden terugbezorgd aan BLØV. Voedingswaren kunnen echter niet worden teruggenomen.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Izindlovu heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BLØV, Hertendreef 4, 2970 Schilde. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De klant draagt hierbij de kosten voor de terugbezorging.

Art. 6 Betaling

Betaling gebeurt steeds elektronisch of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.

Art. 7 Uitvoering van de overeenkomst – verzending en levering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

De verkoper zal zich inspannen om de bedongen leveringstermijnen, die slechts bij benadering worden opgegeven, na te komen. De koper kan de overeenkomst niet verbreken door het louter verstrijken van de leveringsdatum, noch kan hij de goederen weigeren of schadevergoeding of intresten eisen. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling per aangetekend schrijven, waarbij een redelijke leveringstermijn wordt aangegeven.

Art. 8 Klachten

Eventuele klachten dienen gegrond te zijn en behoorlijk gemotiveerd aan ons betekend te worden, dit binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt verleend gedurende een niet voor verlenging vatbare periode van 6 maanden vanaf de levering en op voorwaarde dat de verkoper daarvan kennis krijgt binnen de 72 uur na de ontdekking.

Geen goederen mogen teruggezonden worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Deze toestemming houdt geenszins de erkenning in door de verkoper waarbij de teruggezonden goederen gebreken vertonen of niet conform zouden zij. De koper dient aan te tonen dat er eventuele schade ontstaan is tijdens het transport

De klantendienst is bereikbaar via email info@blov.be

Art. 9 Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Art. 10 Toepasselijk recht – Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.

Art. 11 Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.