Algemene voorwaarden BLØV

Algemene Voorwaarden

Art. 1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Bløv, een divisie van Bee Online bv, Hertendreef 4, 2970 Schilde, BTW BE0715.984.516 Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Art. 2

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de knop “Bestelling afronden”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Art. 3

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, op voorwaarde dat de aangekochte producten in de originele verpakking en zonder beschadiging worden terugbezorgd aan Bløv. De klant draagt hierbij de kosten voor de terugbezorging. Voedingswaren kunnen echter niet worden teruggenomen.

Art. 4

Betaling gebeurt steeds elektronisch of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.

Art. 5

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

Art. 6

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.

Art. 7

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.